Голованівська районна рада
Герб Голованівського району

ГОЛОВАНІВСЬКА
РАЙОННА РАДА

Голованівськ, вул.Соборна, 48
тел. (05252) 2-19-84
E-mail: holovanivsk_rada@ukr.net

УВАГА! Оголошується проведення конкурсу на зайняття посади директора Комунального некомерційного підприємства

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсу на зайняття посади директора

Комунального некомерційного підприємства

«Голованівська центральна районна лікарня»

Голованівської районної ради

 

Правові підстави проведення конкурсу: Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19.11.1992 року № 2801-XII (зі змінами), постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 року № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я» (далі – Порядок), розпорядження голови районної ради від 5 травня 2020 року № 9-гр “Про проведення конкурсу на зайняття посади директора Комунального некомерційного підприємства “Голованівська центральна районна лікарня”, розпорядження голови районної ради від 22 травня 2020 року № 12-гр     “Про утворення конкурсної комісії з проведення конкурсу на заміщення вакантної  посади директора комунального некомерційного підприємства “Голованівська центральна районна лікарня”.


Найменування закладу: Комунальне некомерційне підприємство «Голованівська центральна районна лікарня» Голованівської районної ради


Юридичне та фактичне місцезнаходження закладу: 26500, Україна, Кіровоградська область, смт. Голованівськ, вулиця Незалежності, 2.


Основні напрями його діяльності: зазначені в Статуті підприємства (додається).

 

Структурними підрозділами закладу є: адміністративно-управлінський персонал, поліклінічне, інфекційне, пологове, хірургічно-гінекологічне, терапевтичне, неврологічне, дитяче відділення, господарська частина, бухгалтерія, денний стаціонар – Побузька філія.  

 
Згідно фінансового плану КНП «Голованівська ЦРЛ» загальний фонд складає 45019,9 тис.грн.  


Назва вакантної посади: директор Комунального некомерційного підприємства “Голованівська центральна районна лікарня” Голованівської районної ради.


Дата початку приймання документів для участі у конкурсі: з 26 травня 2020  року.


Кінцевий строк приймання документів для участі у конкурсі: 16 червня 2020 року.

 
Адреса приймання документів для участі в конкурсі: 26500, Україна, Кіровоградська область, смт. Голованівськ, вул. Соборна, 48, кабінет  № 104

( І поверх).


Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок: тел. (05252) 2-19-84,

E-mail: Holovanivsk_rada@ukr.net  


Перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі (особа подає особисто або надсилає поштою):
1) копія паспорта громадянина України;
2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 до порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 року № 1094 (додається);
3)  резюме у довільній формі;
4)  автобіографія;
5) копія (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційна категорія, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копія трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згода на обробку персональних даних згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 року № 1094 (додається);
7)  конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі:

Вимоги до конкурсної пропозиції:
конкурсна пропозиція повинна містити проект плану розвитку підприємства на середньострокову перспективу три роки, в якому передбачаються:
    • план реформування підприємства протягом одного року;
    • заходи з виконання завдань підприємства і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників підприємства, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;
    • пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку підприємства;
    • пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності підприємства.

8) довідка МВС про відсутність судимості (чинна на дату розкриття пропозицій претендентів);
9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ (чинні на дату розкриття пропозицій претендентів);
10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 року № 1094;
11)  заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 року № 1094 (додається);
12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції») (у вигляді повідомлення від Єдиного Державного реєстру декларацій, яке надійшло на електронну пошту у разі успішного подання Декларації).
Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

          Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

          Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Документи, подані (надіслані) претендентами для участі у конкурсі, не розглядаються у разі:
1) подання їх особисто в останній день строку після закінчення робочого часу;
2) надіслання їх поштою після закінчення строку подання;
3) надіслання їх поштою протягом установленого строку подання та надходження до конкурсної комісії менше ніж за три робочих дні до дати проведення засідання з розгляду заяв та доданих до них документів.

Вимоги до претендента:
Вища освіта ІІ рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування» або «Право» або «Соціальні та поведінкові науки» або «Гуманітарні науки» або «Охорона здоров’я» та спеціалізацією «Організація і управління охороною здоров’я».

Відсутність у претендента незнятої або непогашеної в установленому законом порядку судимості, заборони займати відповідні посади або провадити певні види діяльності.

Відсутність судового рішення, яке набрало законної сили, за яким претендент визнаний винним у вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією.


Стаж роботи на керівних посадах – 5 років.

Вільне володіння державною мовою.
Здатність за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні обов’язки.
Володіння сучасними засобами комунікацій та зв’язку.
Високі моральні, ділові, професійні якості та організаторські здібності.

Повинен знати: Конституцію України, закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності закладу охорони здоров’я; профіль, спеціалізацію й особливості структури закладу охорони здоров’я; податкове та екологічне законодавство; перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі і закладу охорони здоров’я; можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни; кадрові ресурси закладу охорони здоров’я; порядок розроблення і затвердження бізнес-планів, фінансових планів (у разі необхідності) та програм виробничо-господарської діяльності; ринкові методи господарювання та управління; кон’юнктуру ринку; порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технології у відповідній галузі виробництва і досвід завоювання позицій на світових та регіональних ринках продукції; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство, технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; сучасні засоби комунікацій та зв’язку; сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом; методику визначення потреби в лікарських засобах, медичних виробах, обладнанні; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров’я.

Умови оплати праці керівника закладу із зазначенням істотних умов контракту:
Умови оплати праці визначаються відповідно до контракту з керівником комунального некомерційного підприємства, на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 19 травня 1999 року № 859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств» та в розмірі визначеному розпорядженням голови Голованівської районної державної адміністрації від 25 травня 2020 року № 118-р «Про умови оплати праці та затвердження Порядку преміювання керівника КНП «Голованівська ЦРЛ», яке передане до сфери управління Голованівської районної державної адміністрації» (додається).

Типова форма контракту затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 року № 792 «Про затвердження Порядку укладення контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я та типових форм контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я».

Термін контракту п’ять років. 

Директор зобов’язується безпосередньо і через адміністрацію закладу здійснювати поточне управління (керівництво) закладом з метою забезпечення виконання його статутних завдань, надання належної, якісної та кваліфікованої медичної допомоги, ефективної діяльності закладу, раціонального використання і збереження закріпленого за закладом майна, а орган управління майном зобов’язується створювати належні умови для матеріального забезпечення і організації праці директора.

Керівникові надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю згідно із законодавством.

Дата проведення конкурсу:
17 червня 2020 року  — засідання конкурсної комісії щодо розгляду заяв претендентів і доданих до них документів.
з 22 червня по 24 червня 2020 року  — засідання конкурсної комісії із заслуховуванням конкурсних пропозицій учасників конкурсу, проведення з ними співбесіди та здійснення шляхом голосування відбору з числа учасників конкурсу однієї кандидатури, яка відповідає встановленим вимогам — переможця конкурсу.

Місце проведення конкурсу та адреса: 26500, Україна, Кіровоградська область, смт. Голованівськ, вул. Соборна, 48, малий зал засідань ІІІ-й поверх.

Дата опублікування оголошення: 25.05.2020 року

 

ПРОТОКОЛ № 1 засідання конкурсної комісії з проведення конкурсного відбору на зайняття посади директора Комунального некомерційного підприємства "Голованівська центральна районна лікарня" Голованівської районної ради

 

Важливо!

Всі документи

 

Новини

Всі новини

 

Президент УкраїниВерховна рада УкраїниУрядовий порталКіровоградська обласна рада